Image
Circle K Norge
Image
Circle K Norge

Åpenhetsloven

Circle K er en stor internasjonal kjede med over 14.000 utsalg globalt. Her i Norge er vi en landsdekkende kjede som tilbyr et bredt utvalgt av produkter og tjenester innenfor convenience, energi og transport. Derfor er det av stor betydning hva vi gjør for kloden vi lever på og menneskene som berøres av vår virksomhet.

Vårt mål er å gjøre hverdagen enkel for deg. Dette skal gjøres på en måte som er så bærekraftig som mulig.

Våre kunder skal være trygge på at varene som kjøpes i våre butikker stammer fra leverandører som ivaretar menneskerettigheter, anstendige arbeidsforhold og miljø. Vi jobber tett med våre leverandører for å sikre at innkjøpene våre er så bærekraftige som mulig for miljø, samfunn og mennesker. 

Vi stiller krav til og samarbeider med leverandørene våre om en sosialt ansvarlig praksis, for å sikre et trygt, ryddig og organisert arbeidsliv i hele leverandørkjeden.

Våre mål og fokusområder innen bærekraft er forankret i vår globale bærekraftstrategi som kan leses her.

Våre forventinger og fokusområder

Vi forventer og vil følge opp at menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold ivaretas hos våre leverandører. I praktisk betyr det at våre partneres ledelse er kjent med disse rettighetene, med våre forventninger og at ansatte er kjent med forpliktelsene som følger av dette.  

Vi forventer at ansatte i virksomheten og hos underleverandører ikke utnyttes i arbeidet, at de gis en lønn å leve av og at minstealder for arbeid overholdes. 

Vi forventer at ansatte har frihet til å organisere seg, at den ansattes helse og sikkerhet ivaretas og at virksomheten ivaretar ytre miljø. Vi forventer at ansatte ved behov får fri ved sykdom eller svangerskap.  

Vi forventer at likestilling ivaretas og at ansatte ikke utsettes for trakassering og at det ikke forekommer forskjellsbehandling på bakgrunn av kjønn, legning, handicap, hudfarge og/eller religion.  

Disse prinsippene ligger til grunn for vårt arbeid

Circle K Norge AS arbeider for at vi og våre leverandører og partnere i Norge og internasjonalt skal ivareta de grunnleggende menneskerettighetene slik de er vedtatt av FN! 

Alle virksomheter har et ansvar og alle har en mulighet til å bidra til en utvikling der menneskerettighetene styrkes og der brudd på disse forebygges.  

Vi vil derfor være pådrivere for at arbeid med en sosial ansvarlighet i leverandørkjedene styrkes, at risiko og faktiske negative hendelser avdekkes og rettes opp i.  

Vi ser det som en viktig del av vårt arbeid, sammen med våre partnere, å bidra til et anstendig arbeidsliv, både nasjonalt og internasjonalt.  

Åpenhetsloven skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, og sikre allmenheten tilgang til informasjon. Loven pålegger virksomhetene en informasjonsplikt og en plikt til blant annet å gjennomføre aktsomhetsvurderinger. 

Slik jobber vi med åpenhetsloven

Arbeidet med menneskerettigheter og anstendige arbeidsvilkår er forankret i vår bærekraftstrategi, overordnede policy og styrende dokumenter. Link til våre retningslinjer finner du her: 

 

Vi reviderer i dag kvalifiserte leverandører innenfor HMS, mattrygghet, IT sikkerhet, og Integrity Due Dilligence. Alle våre leverandører har signert leverandørerklæring som bekrefter at de arbeider for å ha en verdikjede som overholder menneskerettigheter og sikrer anstendige arbeidsvilkår. Vår leverandørerklæring kan du lese her: 


Vårt søkelys på arbeidsvilkår og menneskerettigheter vil fremover bli en enda større del av dette arbeidet. For å sikre enda bedre oppfølging og risikokartlegging øker vi nå involveringen gjennom aktive besvarelser i våre innkjøpsprosesser.

Der vi avdekker eller har mistanke om vesentlig risiko vil vi i første rekke opprette dialog med aktuelle leverandører. Vi ønsker med dette forstå situasjonen bedre og hvilke tiltak som gjøres. Gjennom samarbeid vil vi bidra til at menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold bedre kan ivaretas.
 

Risikovurdering 

Risikovurdering er vårt arbeid med å kartlegge forhold i vår verdikjede hvor det kan være risiko for brudd på våre policyer og retningslinjer. Dette kalles aktsomhetsvurderinger.  

Vår aktsomhetsvurdering baserer seg på FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter (UNGP, 2011) og OECDs modell for aktsomhetsvurderinger for ansvarlig næringsliv (2018). 

OECDs modell består i forankring, kartlegging og risikovurdering. Basert på dette utarbeides en rapport og eventuelle tiltak i samarbeid med våre leverandører. 

Circle K sin redegjørelse for aktsomhetsvurderinger kan du lese her: 

 

Arbeide med risikovurdering er en løpende prosess og vi vil oppdatere denne årlig og offentliggjøre våre fokusområder og arbeidet med å fremme menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. 

Har du spørsmål til vårt arbeid knyttet til åpenhetsloven er du velkommen til å kontakte oss på: no.support@circlekeurope.com