Betingelser for bruk av Firmakort

-per 15. mai 2019

1. Akseptering
Kort blir utsendt etter vurdering som beskrevet i punkt 2 nedenfor. Ved mottak av kort plikter selskapet og kortholder å lese disse betingelsene nøye og å sette seg grundig inn i kortets bruksmåte. Dersom kortet tas i bruk, er det å regne som en aksept av betingelsene.
Hvis selskapet ikke aksepterer betingelsene, skal kortet/ ene straks klippes i to og returneres til Circle K Norge AS.

2. Søknad og vurdering
Ved innsendelse av søknaden, gir selskapet ved sin underskrift, Circle K Norge AS fullmakt til å kontrollere opplysningene gitt i søknadsskjemaet, gjennomføre lovpålagt kundekontroll og kreditt-vurdere selskapet, gjelder også enkeltpersonsforetak. Dette gjelder på søknadstidspunktet og senere under kundeforholdet. Vurdering om krav til å stille sikkerhet i kundeforholdet (garanti) skjer løpende og vurderes i henhold til Circle K Norge AS sine til enhver tid gjeldende standardkrav og prosedyrer. Circle K Norge AS forbeholder seg retten til å kreve sikkerhet fra kjøper i de tilfeller kjøpers kreditt- verdighet ikke lenger tilfredsstiller Circle K Norge AS sine standardkrav. Dersom krav om sikkerhet ikke opp fylles, forbeholder Circle K Norge AS seg retten til å si opp avtalen med øyeblikkelig virkning. Kontroll kan bli foretatt mot kreditt-opplysningsbyråer, offentlige tilgjengelige kilder, bankforbindelser, andre kortselskap og kredittopp-lysningsbyråenes inkasso-register. De kontrollerte opplysningene vil bli be-handlet fortrolig.
Kortutsteder kan avslå en søknad uten nærmere begrunnelse.

3. Kortet
Kortet er utstedt til selskapet og kan ikke overdras
til andre. Kortet er Circle K Norge AS sin eiendom. Circle K Norge AS kan på saklig grunnlag inndra eller sperre kort. Dersom selskapet ønsker begrunnelse for eventuell sperring eller inndragelse av kort, vil det bli gitt. Utstedte kort skal makuleres og leveres tilbake til Circle K Norge AS dersom kundeforholdet opphører.
Normalt utstedes kort med gyldighet på inntil fem år av gangen. Betingelsene for bruk av kort på Circle K stasjoner i Danmark og Sverige kan være noe ulik de norske. Det er selskapet og/eller kortholder sitt ansvar å orientere seg om disse reglene for bruk på stasjoner i Danmark og Sverige.

4. Kort og PIN-kode
Kortet skal brukes sammen med PIN-kode. PIN-koden skal umiddelbart læres og informasjon om PIN-koden makuleres. Under enhver omstendighet skal PIN-koden holdes adskilt fra kort på en slik måte at uved- kommende ikke kan tilegne seg både kort og PIN-kode. Oppbevaring av kort og PIN-kode sammen, vil bli betraktet som grov uaktsomhet.


5. Ansvar
Selskapet er ansvarlig for alle betalingskrav som oppstår i forbindelse med bruk av kort utstedt til selskapet. Kortholder selv er dog solidarisk ansvarlig med sel-skapet for forbruk av privat art, eller dersom:
1. kort er benyttet på et tidspunkt hvor kortholder visste – eller burde vite at det var fare for at selskapet ikke ville være i stand til å betale den der ved stiftende gjeld, eller
2. kortholder er medlem av selskapets ledelse eller styrende organer, eller er medeier i selskapet.

6. Ansvar ved tap av kort
Selskapet og/eller kortholder plikter å underrette Circle K Norge AS omgående etter å ha fått kjennskap til/ burde ha fått kjennskap til, tap av kort. Tapet kan meldes 24 timer i døgnet på telefon 22 96 24 00, i kontortiden også på telefon 22 96 25 00. Dersom melding om tap er gitt og kortet blir funnet, skal det klippes i to og returneres til Circle K Norge AS. Sperring av kort gjøres vederlagsfritt. Ved tap av kort går risikoen for misbruk over til Circle K Norge AS fra det tidspunkt melding av tap er mottatt. Inntil melding om tap er gitt er selskapet ansvarlig for tap som følge av misbruk av kort inntil kr 1500,-.

Utover egenandel er selskapet ansvarlig for tap dersom:
• Selskapet forsettlig eller grovt uaktsomt har muliggjort andres misbruk av kort eller
• selskapet har unnlatt å underrette Circle K Norge AS innen rimelig tid etter tap/tyveri av kort, jfr. første avsnitt.

Selskapet kan da bli avkrevd full erstatning.
Circle K Norge AS står ansvarlig for tap som måtte oppstå som følge av teknisk svikt i systemet.

7. Kjøp av varer eller tjenester
Ved kjøp på Circle K -stasjoner skal reklamasjoner rettes til den enkelte stasjon. Fører ikke dette frem, kan reklamasjonen rettes til Circle K Norge AS.

8. Faktura og betaling
Ved kjøp av varer på Circle K stasjoner vil stasjonene utstede en utleveringsseddel som er grunnlag for fakturering fra Circle K Norge AS. Tidspunkt for fakturering og forfall avgjøres til enhver tid av Circle K Norge AS. Nye fakturaer og fakturahistorikk er å finne i Circle K’s selvbetjeningsportal. For utsendelse av papirfaktura beregnes det p.t. et fakturagebyr på kr 45,-. Etterbestilling av fakturakopi belastes etter gjeldende satser.


Ved for sen betaling beregnes forsinkelsesrente p.t. 1,5% pr påbegynt måned. Hvis en faktura ikke betales innen 14 dager etter forfall, anses avtalen for vesentlig misligholdt og hele Circle K Norge AS sitt krav – også nyere fakturaer – anses forfalt til betaling. Ved fortsatt unnlatt betaling vil kravet i sin helhet oversendes til inkasso.

9. AvtaleGiro
AvtaleGiro er en tjeneste fra bankene i Norge, der banken sørger for at dine faste regninger blir auto matisk betalt på forfallsdato. Selskapet blir alltid varslet i forkant av en betaling og kan enkelt stoppe en betaling. Selskapet beholder derfor full oversikt og kontroll med kontoen, mens regningene blir betalt automatisk.

10. Kjøpsbegrensninger
Circle K Norge AS forbeholder seg retten til å sette og endre kjøpsbegrensningene pr kort. Ved forespørsel fra selskapet plikter Circle K Norge AS å opplyse hvilken kjøpsbegrensning som gjelder på det enkelte kort.

11. Endringer
Selskapet plikter skriftlig å melde adresseforandring eller annen endring som påvirker forholdet mellom selskapet og Circle K Norge AS. Circle K Norge AS har rett til å endre eller innføre gebyrer for kort og/eller tilleggstjenester. Circle K Norge AS kan endre disse betingelser med 1 – en – måneds varsel. Hvis Circle K etablerer en lavpris-automatkjede hvor det ikke gis kortrabatter vil disse være unntatt Circle K sine rabattordninger i sin helhet.

12. Personvern
Ved signering og innsending av søknad samtykker man til at Circle K behandler personopplysninger i henhold til Circle Ks retningslinjer for personvern. Retningslinjer for personvern finner man på www.circlek.no/personvern.

For kort som er knyttet til rammeavtaler med medlemsorganisasjoner eller leasingavtaler, vil Circle K kunne oversende volum- og omsetningsdata pr. kort/ kortholder til medlemsorganisasjonen/leasingselskapet. Hensikten med denne databehandlingen er å gi medlemsorganisasjonene informasjon.