BETINGELSER FOR KJØP AV LADETJENESTER

Registrering og tilgang til tjenesten

Circle K Norge AS («Circle K») tilbyr et ladenettverk for elbiler i Norge. Ladetjenester kan kjøpes i Circle Ks mobilapplikasjon («app») eller på Circle K Charges nettsider. Betingelsene utgjør, sammen med opplysningene i appen/nettsiden, vilkårene for kjøpet og disse anses akseptert ved kjøp av ladetjenester.

Kjøp av ladetjenesten skjer via Circle Ks app, ladebrikke eller ved bruk av Circle Ks nettside for engangsbetaling (circlek.no/elbillading).

Betingelsene gjelder for kjøp av ladetjenester på Circle Ks egne ladestasjoner i Norge. Videre gjelder betingelsene der Circle Ks app eller ladebrikke benyttes på IONITYs ladestasjoner i Norge. Merk at Circle Ks app og ladebrikke ikke kan benyttes på ladestasjoner i utlandet. Kjøp av ladetjenester på slike ladestasjoner i utlandet, må skje i henhold til beskrivelse på aktuell ladestasjon.

Priser

Den aktuelle prisen for ladetjenesten vil være tilgjengelig i Circle Ks app og på Circle Ks nettside circlek.no/elbillading/priser. Prisene er oppgitt per kilowattime.

Ulike rabattordninger kan gjelde i tillegg til de oppgitte priser.

Betaling mm

Kostnaden for ladetjenesten blir beregnet når ladingen er fullført. Lading som betales via app eller ladebrikke debiteres kundens betalingskort etterskuddsvis på slutten av måneden. Engangsbetalinger belastes kundens konto umiddelbart. MVA er inkludert i samtlige priser.

Dersom det ikke er dekning på kontoen ved trekkdato, vil det sendes betalingsvarsel med ny betalingsfrist. Ved forsinket betaling kan Circle K kreve omkostninger og renter etter lov om renter ved forsinket betaling. Circle K benytter Virtas betalingsløsning.

Klage på betalinger må sendes skriftlig på e-post til Circle K innen 60 dager fra datoen da kjøpet ble gjennomført.

Ladehistorikk og registrerte personopplysninger vil være tilgjengelig i kundeportalen. Circle K forbeholder seg retten til å stenge kontoen ved misbruk av tjenesten.

Ladebrikke

Ladebrikker kan kjøpes på Circle K-stasjoner med Circle K-ladere. Brikken må registreres i kundens profil i kundeportalen. Kunden kan uten registreringsgebyr også registrere ladebrikker fra tredjeparter via kundeportalen.

Kundens ansvar og forpliktelser

Laderne må betjenes i henhold til instruks på ladestasjonen eller i appen.

Kunden er ansvarlig for at registrerte opplysninger i kundeportalen til enhver tid er oppdaterte og korrekte.

Ladebrikken må oppbevares på forsvarlig måte. Ved tap av ladebrikken eller mistanke om misbruk må Circle Ks kundeservice kontaktes snarest på telefon eller e-post, slik at ladebrikken kan sperres. Kunden er ansvarlig for all bruk av ladebrikken og må dekke et eventuelt tap som oppstår som følge av at ladebrikken misbrukes.

Oppsigelse av konto

Oppsigelse av konto skal gjøres skriftlig via e-post. Kunden vil få bekreftelse på at kontoen er sperret for videre bruk og kontoen blir avsluttet når eventuell utestående balanse er blitt betalt.

Databehandlere (underleverandører) og overføring av data

Circle K benytter underleverandører for å levere en best mulig ladetjeneste, herunder Virta Nordic AB. Personopplysninger vil derfor deles med Circle Ks underleverandører. Underleverandører opererer under vilkår fremforhandlet av Circle K som sikrer tilstrekkelig personvern og informasjonssikkerhet og Circle K er ansvarlig for all behandling utført av underleverandører.

Både Circle Ks og underleverandørenes datasentre er lokalisert i EU/EØS og data vil ikke overføres utenfor EU/EØS.

Begrensning av ansvar og endring av vilkår

Circle K er ikke ansvarlig for skade, tap eller ulempe som kunden blir utsatt for som følge av at en ladestasjon er ute av drift eller ikke fungerer som forutsatt.

Circle K forbeholder seg retten til å endre vilkårene med tretti (30) dagers varsel, uten å innhente godkjenning fra registrerte kunder. Registrerte kunder vil informeres om slike endringer via e-post. De til enhver tid gjeldende vilkår vil være tilgjengelige på Circle K Charges nettside.

Lovvalg og verneting

Betingelsene er regulert av norsk lov. Tvister som måtte oppstå i forbindelse med kjøpet, skal søkes løst gjennom forhandlinger. Dersom Partene ikke kommer til enighet kan saken bringes inn for de ordinære domstoler med Oslo tingrett som verneting.

Telefon kundeservice: 22 96 24 00. E-post kundeservice: kontakt@circlekcharge.no. Nettside: circlek.no/elbillading