Vilkår for lading på våre stasjoner 29.09.2022

1. Innledning

Circle K Norge AS ("Circle K") tilbyr et nettverk av ladestasjoner for elbiler i Norge (https://www.circlek.no/elbillading/ladestasjoner/ladekart). Lading kan kjøpes gjennom Circle K Charges mobilapplikasjon («App»/ «Appen» ), ved bruk av ladebrikke og Circle K firmakort eller gjennom Circle Ks engangsbetalingsløsning på  circlek.no/dropin (https://www.circlek.no/betale-lading/no/

Vilkårene gjelder for lading på Circle Ks egne ladestasjoner og ved bruk av Appen eller Circle Ks ladebrikke på partneres ladestasjoner i Norge (samlet kalt Circle Ks ladenettverk). Ved å lade på Circle K’s ladenettverk, anses du (Kunden) å ha akseptert disse vilkårene. 

For å beskytte våre kunders personopplysninger, bruker Circle K et eget identitetshånderingssystem, CK ID. Hvis du ikke har en CK ID-konto, genereres en slik konto når du registrerer deg i Appen. Når du samtykker til disse vilkårene, samtykker du også til CK IDs egne vilkår, se https://id.circlekeurope.com/#/legal/terms. 

Problemer? 

Ta kontakt med stasjonspersonalet, ring kundeservice på 22 96 24 00 eller send e-post til: kontakt@circlekcharge.no

2. Avtale

Avtalen består av disse vilkårene, informasjon i Appen, på nettstedet www.circlek.no, på ladestedene og eventuelt særskilt avtalte vilkår. 

Avtalen vil i tillegg bli utfylt av relevant forbrukerregelverk, for eksempel forbrukerkjøpsloven og e-handelsloven. Vilkårene skal ikke forstås som noen begrensning i de lovbestemte rettighetene, men oppstiller partenes viktigste rettigheter og plikter ved lading. 

Ved eventuell motstrid, vil informasjon som vises på ladestedene eller i Appen gå foran de generelle vilkårene, så fremt dette ikke strider mot ufravikelig lovgivning. 

3. Parter

Selger er: Circle K Norge AS, Schweigaards gate 16, 0191 OSLO. Org. nr. 914 766 451. 

Kunden er: forbruker eller firmakort kunder (selskapet firmakortet er utstedt til) og kortholdere (den fysiske personen som til enhver tid bruker firmakortet) som lader på Circle K’s ladenettverk eller som benytter Circle Ks tilleggstjenester. 

4. Pris

Prisen for ladingen er tilgjengelig i Appen og på circlek.no/dropin (https://www.circlek.no/betale-lading/no/) ved engangsbetaling. Prisen er oppgitt per kilowattime. Den oppgitte prisen er den totale prisen som skal betales og inkluderer alle avgifter. 

Ulike rabattordninger kan gjelde, for eksempel rabatt for Circle Ks fordelskunder (for gratis registrering i Circle K EXTRA, https://www.circlek.no/extra/fordeler). 

5. Betaling

Kostnaden beregnes når ladingen er fullført. Lading via App, ladebrikke og engangsbetalinger belastes kortet, som er registrert i Appen eller på Web for engangsbetaling, umiddelbart. 

Når ladesesjonen starter, reserveres et oppgitt beløp på kundens konto. Reservasjonen vil økes gradvis etter hvert som ladesesjonen pågår og transaksjonen overskrider det til enhver tid reserverte beløpet. Når ladesesjonen avsluttes, trekkes det faktiske beløpet fra kundens konto, og reservasjonen frigjøres.   

En oversikt over gjennomførte ladetransaksjoner er tilgjengelig i Appen under «Historikk og kvitteringer». Ved engangsbetaling kan kunden underveis i prosessen skrive inn en e-post adresse for å få tilsendt kvittering etter endt ladesesjon.  

Lading med firmakort vil faktureres bedriften som har utstedt kortet etterskuddsvis i begynnelsen av neste måneden. 

Klage på betalinger må sendes skriftlig via e-post til Circle K innen 60 dager fra datoen for ladingen. 

6. Ladebrikke

Ladebrikke kan kjøpes på Circle K-stasjoner som har Circle K-ladere. Ladebrikken må registreres i kundens profil i Appen. Du kan her også registrere tredjeparters ladebrikker (uten registreringsgebyr). 

7. Ansvar og plikter

Laderne må brukes i henhold til instruksjonene på ladestasjonen eller i Appen. Eventuelle skader som oppstår eller oppdages på laderne meldes inn til kundeservice. 

Du er ansvarlig for at registrerte opplysninger i Appen til enhver tid er oppdaterte og korrekte. 

Mobiltelefoner med registret App, ladebrikke og firmakort må oppbevares på en forsvarlig måte. Ved tap av ladebrikken eller firmakort, eller mistanke om misbruk, må Circle Ks kundeservice kontaktes så snart som mulig på telefon eller e-post slik at ladebrikken, firmakort og eventuelt ladekonto kan sperres. Du er ansvarlig for all bruk av Appen, ladebrikken og firmakort og må dekke eventuelle tap som oppstår ved misbruk. 

8. Angrefristloven

Lading er unntatt fra angreretten.

9. Mangler

Hvis det foreligger en mangel ved ladingen må du innen rimelig tid etter at den ble oppdaget eller burde ha blitt oppdaget, varsle Circle K ved å kontakte kundeservice. Reklamasjon kan senest skje to år etter at ladingen ble gjennomført. Ved mangel som ikke skyldes deg eller forhold på din side, kan du i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 6 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, kreve prisavslag og/eller kreve erstatning fra Circle K.

10. Circle Ks rettigheter ved kontraktsbrudd

Ved manglende betaling eller manglende oppfyllelse av de øvrige pliktene etter avtalen eller loven, og dette ikke skyldes Circle K eller forhold på Circle K’s side, kan Circle K i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 9 etter omstendighetene kreve oppfyllelse av avtalen samt kreve erstatning. Circle K vil også etter omstendighetene kunne kreve renter ved forsinket betaling og inkassogebyr.

11. Oppsigelse av kontoen

Oppsigelse av kontoen må gjøres skriftlig via e-post. Du vil få bekreftelse på at kontoen er sperret for videre bruk, og kontoen vil bli avsluttet når eventuell utestående balanse er betalt.

12. Endringer i vilkårene

Circle K forbeholder seg retten til å endre vilkårene med tretti (30) dagers varsel, uten å innhente godkjenning fra registrerte kunder. Det vil informeres om endringer i Appen, og de til enhver tid gjeldende vilkårene vil være tilgjengelige på Circle K’s nettside og i Appen.

13. Ansvarsbegrensning

All lading under denne avtalen skjer på eget ansvar. Circle K er ikke ansvarlig for skader, tap eller ulempe som kunden blir utsatt for som følge av at en ladestasjon er ute av drift eller ikke fungerer som forutsatt.

14. Lovvalg og verneting

Vilkårene er regulert av norsk lov. Tvister som måtte oppstå i forbindelse med kjøpet, skal søkes løst gjennom forhandlinger. Hvis dette ikke lykkes, kan kunden ta kontakt med Forbrukerrådet for mekling. 

Dersom Partene ikke kommer til enighet, kan saken bringes inn for de ordinære domstoler med Oslo tingrett som verneting. 

Hvis du har spørsmål om lading eller Appen, vennligst kontakt Circle K’s kundeservice på telefonnummer: 22 96 24 00 eller via e-post til: kontakt@circlekcharge.no

Behandling av personopplysninger

For kunder som registrerer seg i Appen, vil denne beskrivelsen forklarer hvilke personopplysninger vi samler inn, og hvordan disse vil bli behandlet.

1. Formålet med behandlingen

Ved å registrere deg i Appen, kan du benytte Circle Ks ladenettverk. Du må ha en CKID bruker/konto for å få tilgang til Appen. 

Vi behandler persondata for å kunne drifte Circle Ks ladetjenester. Ved lading vil transaksjons- og andre kjøpsdata bli registrert og laget i Circle Ks regnskapssystem i henhold til gjeldende regelverk samt anvendes for forretningsanalyse. Behandlingsgrunnlaget for å behandle disse personopplysningene er avtaleoppfyllelse. 

For å forbedre tjenestene, rettidig identifisere og rette feil med laderne og for andre statistiske formål, vil Circle K analysere transaksjonsdata og demografiske data som samles inn i forbindelse med Circle Ks ladetjeneste. Slike analyser vil om mulig gjøres på et aggregert nivå og ved bruk anonymiserte data og Circle K vil ellers gjennomføre forsvarlige sikkerhetstiltak for å sikre trygg behandling av opplysningene. Circle K vil også kunne sende deg spørreskjema eller ta kontakt via din foretrukne kommunikasjonskanal for å lære mer om hvordan du opplever tjenestene og om du ser behov for forbedringer. Behandlingsgrunnlaget for å behandle disse dataene er legitim interesse. 

Kunden vil motta følgende informasjon ved bruk av laderne: 

 • Bekreftelse på transaksjonen etter lading 

 • Push-varslinger ved bruk av Appen 

 • Transaksjonsoversikt i Appen 

 • E-post med kvittering som bekrefter kjøpet dersom kunden ber om dette 

Circle K vil ikke sende deg markedsføring med mindre du har samtykket til dette.

2. Dine rettigheter

Utøvelse av rettigheter 

Du kan utøve dine rettigheter som registrert, inkludert retten til å protestere, eller stille oss spørsmål ved å kontakte Circle K, se vår generelle personvernerklæring, https://stories.circlekeurope.com/no/privacy-policy eller via Circle K ID: https://id.circlekeurope.com. Noen forespørsler, som rett til innsyn, spørsmål knyttet til dataanalyse eller utvidet tilgang, må gjøres skriftlig. 

 

Informasjon 

Denne beskrivelsen utgjør den spesielle informasjonen om hvordan vi behandler dine personopplysninger og hvilke opplysninger som blir behandlet som en del av tjenesten, og supplerer Circle Ks generelle personvernserklæring, som er tilgjengelig på https://stories.circlekeurope.com/no/privacy-policy. 

 

Rett til innsyn  

Du kan når som helst be om en kopi av opplysningene vi behandler om deg. Hvis du har spørsmål knyttet til dataanalyse eller øvrige spørsmål, kan du be om ytterligere innsyn. Det meste av informasjonen er tilgjengelig i Appen, som inneholder de nødvendige personopplysningene vi lagrer om deg for å kunne tilby deg tjenestene våre. Forespørsel om innsyn skal gjøres skriftlig, se https://id.circlekeurope.com

 

Retting av data 

Hvis personopplysningene dine endres eller er feil, kan du selv korrigere disse i Appen eller be om at disse rettes. 

Hvis du har spørsmål eller behov for hjelp til retting, kan du skriftlig kontakte Circle K. 

 

Sletting av personopplysninger 

I enkelte tilfeller kan du be om at personopplysninger om deg slettes. Noen data, for eksempel transaksjonsdata, må lages i samsvar med relevant regelverk. Ved å slette personopplysningene i Appen, avsluttes kontoen og tjenesten vil ikke lenger være tilgjengelig. Du må da registrere deg på nytt for å kunne fortsette å bruke denne tjenesten. 

3. Hvilke opplysninger samles inn?

Personopplysningene som Circle K behandler, er de opplysningene du gir ved registrering i Appen og informasjon om dine landinger. 

Følgende opplysninger må oppgis ved registrering i Appen: 

 • Fornavn 

 • Etternavn 

 • E-postadresse 

 • Mobiltelefonnummer 

 • Informasjon om betalingskort 

 • Samtykke til ladevilkårene 

Opplysninger kunden kan velge å dele for ekstra funksjonalitet:  

 • RFID/Ladebrikke 

 • Informasjon om bilen: merke, modell, registreringsnummer, batteristørrelse, type ladeplugg.  

Informasjon som samles inn ved bruk av tjenesten/ved lading: 

 • Lader-ID 

 • Tidspunkt for start og avslutning av ladeøkten, ladeøktens totale varighet 

 • RFID nummer av eventuell ladebrikke som brukes til å starte/avslutte ladingen 

 • Antall KWh ladet 

4. Hvordan behandler vi personopplysninger?

Personopplysninger som behandles ved bruk av Circle Ks ladenettverk 

For å bruke Circle Ks ladetjeneste må du laste ned Appen, opprette en CK ID bruker/konto, registrere kontoopplysninger og godta disse ladevilkårene. 

Ved lading vil vi samle inn opplysninger om ladingen og transaksjonsdata. Ved oppstart vil det opprettes et unikt ID nummer for den enkelte ladetransaksjonen. Ladingen autoriseres når bilen på riktig måte kobles til en lader som er i drift.  

Etter at ladingen er avsluttet, vil betalingstransaksjonen gjennomføres.  

En oversikt over tidligere ladinger vil være tilgjengelige i Appen. Circle K samler inn opplysninger om ladingen som er nødvendige for å gjennomføre transaksjonen. 

For å kunne forbedre og utvikle ladetjenestene, vil Circle K, som del av behandlingen som begrunnes i interesseavveining, gjennomføre analyser av ladetjenestene ved bruk av anonymiserte og aggregerte lade- og transaksjonsdata. Dersom slike analyser ikke kan gjennomføres ved bruk av aggregerte eller anonymiserte opplysninger, vil Circle K sikre at tilfredsstillende tiltak er iverksatt for å beskytte kundenes personopplysninger. 

Personopplysninger som behandles ved betaling  

Det er Circle K selskapet i det land du registrerer deg i Appen (i Norge er dette Circle K Norge AS), som er behandlingsansvarlig for personopplysningene som behandles i forbindelse med registreringen. Circle K benytter en tredjeparts leverandør, Adyen, for å håndtere betalingen. 

Opplysninger om betalingskortet er nødvendig for å kunne betale for ladingen via Appen eller ladebrikken. Disse opplysningene er ikke tilgjengelige for Circle K. 

Detaljerte transaksjonsdata om ladingen vil lagres i våre systemer i henhold til gjeldende bokføringsregelverk.

5. Beskyttelse av personopplysningene og respekt for personvernet

Circle K vil kunne dele personopplysninger som samles inn gjennom Circle Ks ladenettverk med sine partnere, for å administrere kundekontoene og for å kunne tilby ladetjenestene. 

Circle K vil ikke samle inn, bruke eller utlevere personopplysninger om kunder som ikke er i tråd med opprinnelig formål, med mindre vi har behandlingsgrunnlag for dette. Vi vil aldri selge våre kunders personopplysninger. Circle K vil opprettholde sikkerheten og holde våre registrerte kunders informasjon konfidensiell i henhold til relevante lover og bransjestandarder, slik som PCI, DSS og GDPR.

6. Databehandlere (underleverandører), overføring av data

Circle K samarbeider med eksterne partnere som bistår oss i forbindelse med levering av ladetjenester. Circle K vil alltid signere databehandleravtaler med partnere før overføring av persondata. For å kunne tilby våre ladetjenester har vi inngått avtale med: 

 • Adyen («Adyen») med hovedkontor i Nederland. Driver betalingsprosessene for Circle K sine ladetjenester.  

 • Driivz («Driivz») med hovedkontor i Isreal. Driivz støtter Circle K i håndtering av laderne 

 • Mixpanel leverer software som muliggjør analyse av ladetjenestene. Våre kunders personopplysninger lagres og behandles via Mixpanels datasenter og ansatte i EU/EEA og personopplysningene vil ikke være tilgjengelig for ansatte utenfor EU/EEA. 

Circle Ks og våre underleverandørers datasentre er alle lokalisert i EU / EØS.

7. Endringer i behandlingen av personopplysninger

Vi vil kunne endre denne beskrivelsen av hvordan vi behandler registrerte ladekunders personopplysninger. For kunder som bruker Appen, vil en beskrivelse av Circle Ks generelle personvernerklæring være tilgjengelig via App Store og Google Play.