BETINGELSER FOR KJØP AV LADETJENESTER

1. Innledning

Circle K Norge AS (“Circle K“) tilbyr et nettverk av ladestasjoner for elbiler i Norge. Lading kan kjøpes gjennom Circle K Charges mobilapplikasjon («App»/«Appen» ), ved bruk av ladebrikke, Circle K firmakort eller gjennom Circle Ks engangsbetalingsløsning på charge.circlekcharge.no.

Problemer?

Ta kontakt med stasjonspersonalet, ring kundeservice på 22 96 24 00 eller send e-post til: kontakt@circlekcharge.no.

Vilkårene gjelder for lading på Circle Ks egne ladestasjoner og ved bruk av Appen eller Circle Ks ladebrikke på våre samarbeidspartneres ladestasjoner, bla. IONITY. For oversikt over tilgjengelige ladestasjoner, se https://www.circlek.no/station-search. Vilkårene gjelder også så langt de passer for tilleggstjenester til lading beskrevet i vilkårene. Ved å lade på Circle K’s eller våre samarbeidspartneres ladestasjoner eller ved bruk av ladenettverkets tilleggstjenester, anses du å ha akseptert disse vilkårene.

For å beskytte våre kunders personopplysninger, bruker Circle K et eget identitetshånderingssystem, CK ID. Hvis du ikke har en CK ID-konto, genereres en slik konto når du registrerer deg i Appen. Når du samtykker til disse vilkårene, samtykker du også til CK IDs egne vilkår, se https://id.circlekeurope.com/#/legal/terms.

2. Avtale

Avtalen består av disse vilkårene, informasjon i Appen, på nettstedet circlek.no, på ladestedene og eventuelt særskilt avtalte vilkår.

For forbrukerkunder vil avtalen i tillegg bli utfylt av relevant forbrukerregelverk, for eksempel forbrukerkjøpsloven og ehandelsloven. Vilkårene skal ikke forstås som noen begrensning i de lovbestemte rettighetene, men oppstiller partenes viktigste rettigheter og plikter ved lading.

Ved eventuell motstrid, vil informasjon som vises på ladestedene eller i Appen gå foran de generelle vilkårene, så fremt dette ikke strider mot ufravikelig lovgivning.

3. Parter

Selger er: Circle K Norge AS, Schweigaards gate 16, 0191 OSLO. Org. nr. 914 766 451.

Kunden er: forbruker eller firmakort kunder (selskapet firmakortet er utstedt til) og kortholdere (den fysiske personen som til enhver tid bruker firmakortet) som lader på Circle K’s ladenettverk eller som benytter Circle Ks tilleggstjenester.

4. Pris

Prisen for ladingen er tilgjengelig i Appen og på Circle Ks nettside https://circlek.no/elbillading/priser. Prisen er oppgitt per kilowattime. Den oppgitte prisen er den totale prisen som skal betales og inkluderer alle avgifter.

Ulike rabattordninger kan gjelde, for eksempel rabatt for Circle Ks fordelskunder (for gratis registrering i Circle K EXTRA).

5. Betaling

Kostnaden beregnes når ladingen er fullført. Lading som betales via App eller ladebrikke, debiteres kundens betalingskort etterskuddsvis på slutten av måneden. Engangsbetalinger belastes kundens konto umiddelbart.

Bedriftskunder med firmakort vil faktureres i begynnelsen av måneden.

Dersom det ikke er dekning på kortet eller kontoen ved trekkdato, vil det sendes betalingsvarsel med ny betalingsfrist. Ved forsinket betaling kan Circle K kreve omkostninger og renter etter lov om renter ved forsinket betaling.

Klage på betalinger må sendes skriftlig via e-post til Circle K innen 60 dager fra datoen for ladingen.

En oversikt over gjennomførte ladetransaksjoner er tilgjengelig i Appen.

6. Ladebrikke

Ladebrikke kan kjøpes på Circle K-stasjoner som har Circle K-ladere. Ladebrikken må registreres i din profil i Appen. Du kan her også registrere tredjeparters ladebrikker (uten registreringsgebyr).

7. Ansvar og plikter

Laderne må brukes i henhold til instruksjonene på ladestasjonen eller i Appen. Eventuelle skader som oppstår eller oppdages på laderne må meldes inn til kundeservice.

Du er ansvarlig for at registrerte opplysninger i Appen til enhver tid er oppdaterte og korrekte.

Mobiltelefoner med nedlastet/ registert App, ladebrikker og firmakort må oppbevares på en forvarlig måte. Ved tap av ladebrikke eller firmakort eller ved mistanke om misbruk, må Circle Ks kundeservice kontaktes så snart som mulig på telefon eller e-post, slik at ladebrikken, firmakort og eventuelt ladekonto kan sperres. Du er ansvarlig for all bruk av Appen, ladebrikken og firmakort og må dekke eventuelle tap som oppstår ved misbruk.

8. Angrefristloven

Lading er unntatt fra angreretten.

9. Mangler

Hvis det foreligger en mangel ved ladingen må du innen rimelig tid etter at den ble oppdaget eller burde ha blitt oppdaget, varsle Circle K ved å kontakte kundeservice. Reklamasjon kan senest skje to år etter at ladingen ble gjennomført. Ved mangel som ikke skyldes deg eller forhold på din side, kan forbrukerkunder i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 6 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, kreve prisavslag og/eller kreve erstatning fra Circle K.

10. Circle Ks rettigheter ved kontraktsbrudd

Ved manglende betaling eller manglende oppfyllelse av de øvrige pliktene etter avtalen eller loven, og dette ikke skyldes Circle K eller forhold på Circle K’s side, kan Circle K (for forbrukere i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 9) etter omstendighetene kreve oppfyllelse av avtalen samt kreve erstatning. Circle K vil også kunne kreve renter ved forsinket betaling og inkassogebyr.

11. Oppsigelse av kontoen

Oppsigelse av kontoen må gjøres skriftlig via e-post. Du vil få bekreftelse på at kontoen er sperret for videre bruk, og kontoen vil bli avsluttet når eventuell utestående balanse er betalt.

12. Endringer i vilkårene

Circle K forbeholder seg retten til å endre vilkårene med tretti (30) dagers varsel, uten å innhente godkjenning fra registrerte kunder. Det vil informeres om endringer i Appen, og de til enhver tid gjeldende vilkårene vil være tilgjengelige på Circle K’s nettside og i Appen.

13. Ansvarsbegrensning

All lading under denne avtalen skjer på eget ansvar. Circle K er ikke ansvarlig for skader, tap eller ulempe som kunden blir utsatt for som følge av at en ladestasjon er ute av drift eller ikke fungerer som forutsatt.

14. Lovvalg og verneting

Vilkårene er regulert av norsk lov. Tvister som måtte oppstå i forbindelse med kjøpet, skal søkes løst gjennom forhandlinger. Hvis dette ikke lykkes, kan forbrukerkunder ta kontakt med Forbrukerrådet for mekling.

Dersom Partene ikke kommer til enighet, kan saken bringes inn for de ordinære domstoler med Oslo tingrett som verneting.

Hvis du har spørsmål om lading eller Appen, vennligst kontakt Circle K’s kundeservice på telefonnummer: 22 96 24 00 eller via e-post til: kontakt@circlekcharge.no.

Behandling av personopplysninger

For kunder som registrerer seg i Appen, vil denne beskrivelsen forklarer hvilke personopplysninger vi samler inn, og hvordan disse vil bli behandlet.

1. Formålet med behandlingen

Ved å registrere deg i Appen, kan du benytte Circle Ks ladenettverk. Du må ha en CK ID bruker/konto for å få tilgang til Appen.

Vi behandler persondata for å kunne drifte Circle Ks ladenettverk. Ved lading vil transaksjons- og andre kjøpsdata bli registrert og laget i Circle Ks regnskapssystem i henhold til gjeldende regelverk samt anvendes for forretningsanalyse. Behandlingsgrunnlaget for å behandle disse personopplysningene er avtaleoppfyllelse.

For å forbedre tjenestene, rettidig identifisere og rette feil med laderne og for andre statistiske formål, vil Circle K analysere transaksjonsdata og demografiske data som samles inn i forbindelse med drift av ladenettverket. Slike analyser vil om mulig gjøres på et agreggert nivå og ved bruk anonymiserte data og Circle K vil ellers gjennomføre forsvarlige sikkerhetstiltak for å sikre trygg behandling av opplysningene. Behandlingsgrunnlaget for å behandle disse dataene er legitim interesse.

Kunden vil motta følgende informasjon ved bruk av laderne:

 • Bekreftelse på transaksjonen etter lading
 • Push-varslinger ved bruk av Appen
 • Transaksjonsoversikt i Appen

Circle K vil ikke sende deg markedsføring med mindre du har samtykket til dette.

2. Dine rettigheter

Utøvelse av rettigheter

Du kan utøve dine rettigheter som registrert, inkludert retten til å protestere, eller stille oss spørsmål ved å kontakte Circle K, se vår generelle personvernerklæring, https://stories.circlekeurope.com/no/privacy-policy eller via Circle K ID: https://id.circlekeurope.com. Noen forespørsler, som rett til innsyn, spørsmål knyttet til dataanalyse eller utvidet tilgang, må gjøres skriftlig.

Informasjon

Denne beskrivelsen utgjør den spesielle informasjonen om hvordan vi behandler dine personopplysninger og hvilke opplysninger som blir behandlet som en del av tjenesten, og supplerer Circle Ks generelle personvernserklæring, som er tilgjengelig på https://stories.circlekeurope.com/se/privacy-policy.

Rett til innsyn

Du kan når som helst be om en kopi av opplysningene vi behandler om deg. Hvis du har spørsmål knyttet til dataanalyse eller øvrige spørsmål, kan du be om ytterligere innsyn. Det meste av informasjonen er tilgjengelig i Appen, som inneholder de nødvendige personopplysningene vi lagrer om deg for å kunne tilby deg tjenestene våre. Forespørsel om innsyn skal gjøres skriftlig, se https://id.circlekeurope.com.

Retting av data

Hvis personopplysningene dine endres eller er feil, kan du selv korrigere disse i Appen eller be om at disse rettes.

Hvis du har spørsmål eller behov for hjelp til retting, kan du skriftlig kontakte Circle K.

Sletting av personopplysninger

I enkelte tilfeller kan du be om at personopplysninger om deg slettes. Noen data, for eksempel transaksjonsdata, må lages i samsvar med relevant regelverk. Ved å slette personopplysningene i Appen, avsluttes kontoen og tjenesten vil ikke lenger være tilgjengelig. Du må da registrere deg på nytt for å kunne fortsette å bruke denne tjenesten.

3. Hvilke opplysninger samles inn?

Personopplysningene som Circle K behandler, er de opplysningene du gir ved registrering i Appen og informasjon om dine landinger.

Følgende opplysninger må oppgis ved registrering i Appen:

 • Fornavn
 • Etternavn
 • E-postadresse
 • Mobiltelefonnummer
 • Informasjon om betalingskort
 • Samtykke til ladevilkårene

Informasjon som samles inn ved lading:

 • Lader-ID
 • Tidspunkt for start og avslutning av ladeøkten, ladeøktens totale varighet
 • RFID nummer av eventuell ladebrikke som brukes til å starte/avslutte ladingen
 • Antall KWh som er benyttet

Følgende informasjon samles inn i forbindelse med Circle Ks strømrefusjonstjeneste:

 • UID nummer for Circle K firmakort som er registrert for strømrefusjon
 • Bankkontonummer for registrerte kortholdere

4. Hvordan behandler vi personopplysninger?

Personopplysninger som behandles ved bruk av Circle Ks ladenettverk

For å bruke Circle Ks ladetjenester, inkludert tilleggstjenester, må du laste ned Appen, opprette en CK ID bruker/konto, registrere kontoopplysninger og godta disse ladevilkårene.

Ved lading vil vi samle inn opplysninger om ladingen og transaksjonsdata. Ved oppstart vil det opprettes et unikt ID nummer for den enkelte ladetransaksjonen. Ladingen autoriseres når bilen på riktig måte kobles til en lader som er i drift.

Etter at ladingen er avsluttet, vil en betalingstransaksjon opprettes av vår betalingstjeneste-leverandør og du vil belastes for ladingen.

En oversikt over tidligere ladinger vil være tilgjengelige i Appen. Circle K samler inn opplysninger om ladingen som er nødvendige for å gjennomføre transaksjonen.

For å kunne forbedre og utvikle ladetjenestene, vil Circle K, som del av behandlingen som begrunnes i interesseavveining, gjennomføre analyser av ladetjenestene ved bruk av anonymiserte og aggregerte lade- og transaksjonsdata. Dersom slike analyser ikke kan gjennomføres ved bruk av aggregerte eller anonymiserte opplysninger, vil Circle K sikre at tilfredsstillende tiltak er iverksatt for å beskytte kundenes personopplysninger.

Personopplysninger som behandles ved betaling

Det er Circle K selskapet i det land du registrerer deg i Appen (i Norge er dette Circle K Norge AS), som er behandlingsansvarlig for personopplysningene som behandles i forbindelse med registreringen. Circle K benytter en tredjeparts leverandør, Virta, for å håndtere betalingen.

Opplysninger om betalingskortet er nødvendig for å kunne betale for ladingen. Disse opplysningene er ikke tilgjengelige for Circle K.

Detaljerte transaksjonsdata om ladingen vil i tillegg lagres i våre systemer i henhold til gjeldende bokføringsregelverk.

Opplysninger som behandles som ledd i strømrefusjonstjenesten

Som tilleggstjeneste tilbyr Circle K en løsning for refusjon av strømkostnader for bedriftskunder som har firmakort (“firmakort-kunden”). Med denne refusjonsløsningen kan firmakortholdere som er registrert i Appen (se punkt 1), få tilbakebetalt strømkostnader ved landing av bilen på hjemmeladere.

Kortholder må legge til informasjon om firmakortet på brukerkontoen. Tilbakebetaling forutsetter at firmakortet er benyttet/sveipet ved ladingen. Ved å benytte/sveipe firmakortet, tillater du at Circle K deler data fra ladingen med firmakort-kunden som skal betale for ladingen.

Følgende data vil deles med firmakort-kunden:

 • Fornavn
 • Etternavn
 • Tidspunkt for start og avslutning av ladeøkten, ladeøktens totale varighet
 • Antall KWt som er benyttet ved ladeøkten
 • Firmakortnummer

5. Beskyttelse av personopplysningene og respekt for personvernet

Circle K vil kunne dele personopplysninger som samles inn gjennom Circle Ks ladenettverk med sine partnere, for å administrere kundekontoene og for å kunne tilby ladetjenestene.

Circle K vil ikke samle inn, bruke eller utlevere personopplysninger om kunder som ikke er i tråd med opprinnelig formål, med mindre vi har behandlingsgrunnlag for dette. Vi vil aldri selge våre kunders personopplysninger. Circle K vil opprettholde sikkerheten og holde våre registrerte kunders informasjon konfidensiell i henhold til relevante lover og bransjestandarder, slik som PCI, DSS og GDPR.

6. Databehandlere (underleverandører), overføring av data

Circle K samarbeider med eksterne partnere som bistår oss i våre forretningsprosesser. Circle K vil alltid signere databehandleravtaler med partnere før overføring av persondata. For å kunne tilby våre ladetjenester har vi inngått avtale med:

 • Virta, lokalisert i Finland. Virta bistår Circle K med håndtering av laderne og drift av betalingsprosessen.
 • Mixpanel leverer software som muliggjør analyse av ladetjenestene. Selv om Mixpanel er lokalisert i USA, vil våre kunders personopplysninger kun lagres og behandles via Mixpanels datasenter og ansatte i EU/EEA og personopplysningene vil ikke være tilgjengelig for ansatte utenfor EU/EEA.
 • Opplysninger om lading knyttet til refusjonsløsningen, vil deles med firmakort kunden.

Circle K datasentre, og datasentre av underleverandører som gjør det mulig for deg å motta ladetjenestene, er lokalisert i EU / EØS.

7. Endringer i behandlingen av personopplysninger

Vi vil kunne endre denne beskrivelsen av hvordan vi behandler registrerte ladekunders personopplysninger. For kunder som bruker Appen, vil en oppdatert beskrivelse alltid være tilgjengelig via App Store, Google Play og i Appen.