Betingelser for kjøp av hjemmelader mm.

1 Innledende bestemmelser

1.1 Avtalen

Betingelsene gjelder for kjøp av:

 • Hjemmelader til elbil (Produktet). For beskrivelse av Produktet, se produktark (Om produkt og installasjon) på circlek.no/elbillading
 • Standard installasjon (Installasjon) av laderen. For beskrivelse av Installasjonen, se produktark (Om produkt og installasjon) på circlek.no/elbillading. Standard installasjon inkluderer:
 • Automatsikring - 32-40A 3-fase
 • Inntil 15 meter kabel fra ladeboks til sikringsskap
 • Inntil 2 gjennomboringer i trevegg
 • Inntil 4 timer arbeid på plassen
 • Montering og tilkobling av ladeboksen
 • Inntil 25 km kjøring fra nærmeste installasjonspartners kontor (kontakt Circle K kundeservice om du ønsker mer informasjon)
  Søknad til netteier for installasjon av 32A Samsvarserklæring på installasjonen
 • Tilleggsutstyr

Betingelsene utgjør, sammen med opplysninger gitt i bestillingsløsningen, avtalen for kjøpet (Avtalen).

Avtalen vil i tillegg bli utfylt av relevant lovgivning, herunder forbrukerkjøpsloven og angrerettloven, se lovdata.no. Ved motstrid mellom Avtalen og nevnte lovgivning, vil Avtalen gå foran, med mindre denne strider mot ufravikelige lovgivning.

1.2 Partene

Avtalen er inngått mellom Circle K Norge AS, Schweigaardsgate 16, 0191 Oslo, org.nr. 995 532 921 («Circle K») og den forbruker som foretar bestillingen (Kjøper), i felleskap også omtalt som «Partene» og hver for seg en «Part».

1.3 Partenes forpliktelser

Circle K forplikter seg til å levere Produktet og gjennomføre Installasjonen (ved bruk av underleverandør) på avtalt tidspunkt hos Kjøper. Circle K forplikter seg videre til å levere tilleggsutstyr i henhold til Avtalen.
Kjøper forplikter seg til å medvirke til gjennomføringen av Avtalen, samt rettidig betale avtalt Kjøpesum.
Det kan bli foretatt kredittvurdering av Kjøper etter Avtalens inngåelse. Dersom Circle K ikke anser kredittvurderingen av Kjøper som tilfredsstillende, vil Avtalen bortfalle.

2 Avtaleinngåelse

Avtalen er bindende for begge parter når Kjøper har sendt bestilling til Circle K, men mindre kredittvurderingen ikke anses tilfredsstillende, jf. pkt. 1.3.

3 Angrerett

3.1 Generelt om Kjøpers angrerett

Kjøper har 14 dagers angrerett på kjøpet. Angrefristen for Installasjonen løper fra dagen etter denne Avtalen er inngått. Angrefristen for kjøp av Produktet eller tilleggsutstyr løper fra dagen etter Kjøper har mottatt Produktet eller tilleggsutstyret. Melding om at Kjøper ønsker å benytte seg av angreretten må sendes innen angrefristens utløp. Meldingen kan gjerne fremsettes ved bruk av angrerettskjemaet

Lenke til angreskjema

3.2 Nærmere om angrerett for utførelse av Installasjonen.

Dersom Kjøper ønsker at Installasjonen skal utføres før utløpet av angrefristen, kan Partene avtale dette uttrykkelig. Angreretten vil da gå tapt når Installasjonen er utført.

3.3 Nærmere om angrerett for kjøp av Produktet eller tilleggsutstyr

Kjøper kan ikke demontere Produktet selv. Circle K plikter å fjerne Produktet innen rimelig tid, vurdert etter kapasitet hos Installatøren. Dersom Partene har avtalt at Installasjonen skal utføres før utløpet av angrefristen, må Kjøper betale for Installasjonen.
Dersom Kjøper utøver angrerett kun for tilleggsutstyr, plikter Kunden å returnere dette for egen regning etter nærmere anvisning fra Circle K.
Circle K kan kreve at Kjøper erstatter verdireduksjon som følge av Kjøpers håndtering av Produktet eller tilleggsutstyr som ikke har vært nødvendig for å fastslå Produktets art, egenskaper og funksjon.

4 Kjøpers plikter etter Avtalen

Kjøper skal i nødvendig grad medvirke til at Circle K skal kunne oppfylle Avtalen, og skal herunder blant annet:

 • Stille boligen til disposisjon slik at Installasjon av Produktet kan bli gjennomført på avtalt tidspunkt
 • Gi Circle K eller Installatøren etterspurt informasjon, slik at Installasjonen kan gjennomføres uten forsinkelser

  4.2 Manglende medvirkning fra Kjøper

Dersom Kjøper ikke medvirker i nødvendig grad, og Circle K lider tap som følge av dette, kan Circle K kreve at tapet skal bæres av Kjøper. Dette innebærer bla følgende:

 • Dersom boligen ikke stilles til disposisjon slik at Installasjonen ikke kan utføres til avtalt tid, påløper et gebyr på NOK 2500,-.
 • Dersom etterspurt informasjon ikke er gitt og mangelen på informasjon medfører merarbeid, kan Circle K kreve at kostnadene til slikt merarbeid dekkes av Kjøper.

4.3 Kjøpesum og betaling

Kjøper skal betale det beløp som er oppgitt i bestillingsskjemaet («Kjøpesummen»). Totalkostnaden for kjøpet vil fremkomme før bestilling.
Som betalingsmiddel kan Kjøper velge blant de betalingsmetoder som tilbys i kjøpsprosessen (kortbetaling, faktura eller Klarna).
Ved bruk av betalingskort, vil Kjøper bli belastet når ordren er mottatt.
Faktura, vil sendes til Kjøpers oppgitte e-postadresse.
Ved betaling via Klarna vil faktura sendes på epost fra Klarna og med forfallsdato som angitt under bestillingsprosessen. Klarna vil samtidig opplyse om totalbeløp, gebyr og rente. Kontrakt med vilkår må signeres elektronisk av Kjøper under bestillingsprosessen, med mindre Kunden har en eksisterende avtale med Klarna.
Dersom Kjøper mener det er feil ved utsendt faktura, må det fremsettes klage til Circle K innen rimelig tid og senest innen betalingsfristens utløp.

4.4 Kundens manglende betaling

Dersom Kjøper ikke rettidig betaler Kjøpesummen, og dette ikke skyldes Circle K eller forhold på Circle Ks side, kan Circle K kreve oppfyllelse, heving, erstatning, renter/ og eller holde ytelsen tilbake i henhold til forbrukerkjøpsloven.
Circle K kan fastholde kjøpet og kreve at Kjøper betaler Kjøpesummen.
Circle K kan heve Avtalen dersom det foreligger vesentlig betalingsmislighold eller Kjøper ikke betaler innen en rimelig tilleggsfrist som Circle K har fastsatt. Dette gjelder også etter at Produktet er levert til Kjøper.
Circle K vil kunne kreve renter ved forsinket betaling etter forsinkelsesrenteloven. Ved manglende betaling kan kravet, etter forutgående varsel, bli sendt til inkasso. Kjøper kan da bli holdt ansvarlig for gebyr etter inkassoloven.

5 Circle Ks plikter etter Avtalen

5.1 Circle Ks plikt til levering av Leveransen

Circle K skal, via Installatøren, levere Produktet og utføre Installasjonen i samsvar med betingelsene i denne Avtalen. Tilleggsutstyr som bestilles samtidig med Produkt, vil bli levert sammen med Produktet. Tilleggsutstyr vil ellers bli levert i henhold til beskrivelse på bestillingsløsningen.
Dersom det er behov for merarbeid i forbindelse med Installasjonen (ut over det som følger av standard leveranse i henhold til pkt. 1.1), skal dette avtales direkte med Installatør. Kostnader knyttet til slikt merarbeid vil bli fakturert sammen med Kjøpesummen eller ved separat faktura.
Tidspunktet for når Circle K skal levere Produktet og utføre Installasjonen, avtales mellom Kjøper og Installatør.
Produktet blir levert samtidig med at Installasjonen gjennomføres av Installatør hos Kjøper.

5.2 Forsinkelse

Dersom Leveransen blir forsinket, og dette ikke skyldes Kjøper eller forhold på Kjøpers side, kan Kjøper etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, kreve oppfyllelse, heve avtalen og kreve erstatning. Det vises til forbrukerkjøpsloven kapittel 5..
Dersom Circle K spør om Kjøper vil motta Leveransen til tross for forsinkelsen eller underretter Kjøper om at Leveransen vil bli levert innen en angitt tid, men Kjøperen ikke svarer innen rimelig tid etter å ha mottatt denne meldingen, kan Kjøper ikke heve om oppfyllelsen skjer innen den tid som er angitt.

5.3 Mangler og reklamasjon

Dersom det foreligger en mangel ved Leveransen eller tilleggsutstyret og dette ikke skyldes Kjøper eller forhold på Kjøpers side, kan Kjøper gjøre gjeldende misligholdsbeføyelser etter forbrukerkjøpsloven
Ved bedømmelsen av om Produktet eller tilleggsutstyret har en mangel, skal det tidspunktet da risikoen går over på Kjøper legges til grunn, selv om mangelen først viser seg senere. Risikoen går over på Kjøper når Kjøper får Produktet/tilleggsytelsen i fysisk besittelse.
Hvis det foreligger en mangel må Kjøper innen rimelig tid etter at den ble oppdaget eller burde ha blitt oppdaget, gi Circle K melding om at hun eller han vil påberope seg mangelen (reklamere). Kjøper har reklamert tidsnok dersom det skjer innen 2 måneder fra mangelen ble oppdaget eller burde blitt oppdaget. Reklamasjonen må imidlertid skje senest 5 år etter installasjonen og overleveringen av Produktet.
Dersom det foreligger en mangel og reklamasjonen er fremsatt innen fristen, plikter Circle K å avhjelpe mangelen innen rimelig tid og uten kostnad eller vesentlig ulempe for Kjøper.
Dersom det fremsettes reklamasjon for en påstått mangel, og dette viser seg å ikke være en mangel, kan Circle K kreve betaling for undersøkelser som har vært nødvendige for å avgjøre om det foreligger en mangel.
Circle Ks erstatningsansvar for tap som følge av mangel omfatter, foruten skade på Produktet, også skade på gjenstander som har nær og direkte sammenheng med Produktets forutsatte bruk.
Circle K er uansett ikke under noen omstendighet ansvarlig for eventuelle konsekvenser eller tap som følge av at produktene eller tjenestene ikke kan benyttes som forutsatt.

6 Personopplysninger

Circle K vil kun innhente og lagre de personopplysninger som er nødvendig for å gjennomføre forpliktelsene etter Avtalen. For nærmere beskrivelse av behandling av personopplysninger, vises til Circle Ks personvernerklæring.

7 Konfliktløsning

Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan saken søkes løst ved mekling i Forbrukerrådet. Dersom minnelig ordning ikke oppnås, kan klagen behandles av Forbrukerklageutvalget.
En klage behandlet i Forbrukerklageutvalget, kan fremmes for de alminnelige domstoler.