Image
strømbegreper
Image
strømbegreper
Strømbegreper

Strømbegrepene du bør kunne

Vi har laget en oversikt over begreper og uttrykk som er knyttet til strøm. Det vil forhåpentligvis bidra til at du enklere kan vite hvordan strømmarkedet fungerer, og at innholdet på fakturaen din er forståelig for deg.

Hva er Nord Pool?

Nord Pool er den Nordiske kraftbørsen hvor alle strømleverandører kjøper inn strømmen. Strømprisen settes på Nord Pool basert på produksjon, tilbud og etterspørsel. Strømprisen blir satt dagen i forveien og endres time for time i løpet av dagen. Ettersom strøm er en ferskvare og ikke kan lagres, er det markedets oppgave å sørge for at strømmen som blir produsert også forbrukes. En overbelastning av strømnettet kan være konsekvensen dersom strømmen som blir produsert ikke brukes.

Hva er nettleie?

Strømmen må transporteres til boligen din for at du skal få strøm. Ved at du betaler nettleie, sørger nettselskapet, som eier og drifter strømnettet, at du får strøm til boligen din. Nettleien består vanligvis av et fastledd og et variabelt ledd, avhengig av ditt forbruk. Nettselskapet fakturerer også forbruksavgiften du må betale til staten. Det er Norges vassdrags- og energidirektorat som regulerer hvor mye nettselskapet kan ta seg betalt i nettleie. Les mer om nettleie på hjemmesiden til Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) her.

Hva er spotpris?

Spotpris er prisen vi som strømleverandør kjøper strømmen for på kraftbørsen. Regningen din vil bestemmes av prisen på kraftbørsen. Med denne avtalen betaler du prisen på kraftbørsen time for time, som igjen multipliseres med ditt faktiske forbruk. De fleste avtaler har et påslag per kilowattime, men Circle K har ingen påslag på spotprisen. En fast månedlig sum er vanlig å betale i tillegg.

Over tid er dette den billigste avtalen, og anbefales av Forbrukerrådet.

Hva er elsertifikat?

Elsertifikater er en støtteordning for produksjon av fornybar strøm, og en avgift myndighetene har pålagt alle strømselskapene å kreve inn. Støtteordningen skal gjøre det mer lønnsomt å investere i kraftproduksjon, og dermed bidra til å øke produksjonen av fornybar strøm.

Image

Hva er innkjøpspris?

Innkjøpspris er prisen vi strømleverandører må forholde oss til når vi handler inn strøm på kraftbørsen (Nord Pool). Prisen på Nord Pool er delt inn i fem geografiske områder, og man har valgt å differensiere prisene i disse sonene da det er forskjellig produksjonskapasitet og etterspørsel i de forskjellige områdene. I tillegg påvirkes prisen av overføringskapasiteten mellom områdene.

De fem områdene er:

  • Sørøst-Norge (No1): Oslo
  • Sørvest-Norge (No2): Kristiansand
  • Midt-Norge (No3): Trondheim
  • Nord-Norge (No4): Tromsø
  • Vest-Norge (No5): Bergen

Hva er påslag?

Påslag er et pristillegg som noen kraftleverandører tar i tillegg til spotprisen. Hos Circle K er det ingen påslag på spotprisen. Påslaget vises i øre/kWh og multipliseres med ditt strømforbruk.

Hva er fastpris?

Ved å inngå en fastprisavtale på strømmen, får du en fast pris per kWh på strømmen du forbruker. Dette vil gi deg en forutsigbar strømregning over en periode, for eksempel over et år. Månedsforbruket multipliseres med avtalt fastpris, noe som vil bety at regningen blir større i vintermånedene. Du kan ikke skifte strømleverandør i perioden fastprisavtalen gjelder.

Hva er et nettselskap/nettleverandør?

Strømnettet eies av nettleverandørene, også kalt nettselskaper. Du kan ikke velge nettselskap, men prisen for nettleie er regulert og nettselskapet har plikt til å levere deg elektrisk kraft. Nettselskapet fakturerer også forbruksavgiften du må betale til staten. Myndighetene har gitt noen få nettselskaper ansvaret for å transportere sine tjenester innenfor et gitt geografisk område, da det er ikke er samfunnsøkonomisk lønnsomt med parallelle strømnett og konkurrerende selskaper, ettersom etablering og vedlikehold av strømnettet er kostbart. Det er Norges vassdrags- og energidirektorat som regulerer grensene for hvor mye nettselskapene kan ta i nettleie, slik at nettselskapet ikke skal ta urimelig betalt i nettleie av deg.

Hva er en kraftleverandør?

Kraftleverandør, også kalt kraftselskap, strømleverandør, strømselskap eller strømselger, er det selskapet du kjøper strøm fra, som for eksempel Circle K. En kraftleverandør tilbyr strømavtaler og markedsfører disse mot forbrukere. Fakturaen du mottar fra din kraftleverandør er basert på strømforbruket og de avtalevilkårene som gjelder for strømavtalen du har med din kraftleverandør. Kraftleverandøren kan også være produsent av strømmen.

Hva er målerstand?

Målerstand viser forbruket ditt av strøm og du finner denne på strømmåleren som du har i din bolig.

Det er nettselskapet sitt ansvaret at strømmålerne kontrolleres. Du kan be nettselskapet om å kontrollere måleren, dersom du mener at måleren ikke viser korrekt, men vær da klar over at du kan måtte betale for kontrollen om den viser et måleavvik mindre enn det som tilllates i henhold til forskiv om krav til elektrisitetsmåleren. Dersom avviket er større enn kravet, så er det nettselskapet som betaler for kontrollen (§ 5-3 i standard nettleieavtale).

Hva er målepunkt ID?

Med målepunkt ID menes det unike identifikasjonsnummeret alle strømmålere i Norge har. Du finner ikke nummeret på den fysiske strømmåleren, men du kan få det enten ved å kontakte nettselskapet ditt eller så skal det stå på strømregningen din. Ditt målepunkt ID er på 18 siffer, og de 10 første er like for alle målere i Norge. Derfor oppgir noen nettselskaper alle 18 sifrene, mens andre kun de siste 8 sifrene. Skal du skifte strømleverandør må du opplyse målepunkt ID – eller gi ny leverandør fullmakt til å innhente målepunkt ID.

Hva er opprinnelsesgaranti?

Opprinnelsesgaranti er en garanti på at det har blitt produsert fornybar kraftproduksjon tilsvarende ditt eget forbruk. Altså du bidrar til å gjøre fornybar energi mer konkurransedyktig, ettersom det da garanteres for at en viss mengde fornybar strøm er produsert ved et bestemt kraftverk, tilsvarende mengde strøm du bruker. Fornybare kilder er eksempelvis vann, vind, sol eller biobrensel.

Per nå er det altså umulig å garantere at akkurat den strømmen du bruker er grønn strøm. Les mer om fornybar energi og opprinnelsesgaranti i hos Circle K her.

Hva er kWh?

kWh = Kilowattime. Dette er måleenheten for strøm. En kilowattime (kWh) er den energien som 1 watt effekt utvikler i løpet av en time. Det vil si at et produkt som bruker 1000 watt strøm i løpet av én klokkketime, har brukt 1 kWh. En tørketrommel trekker gjerne 3000 watt, mens en moderne lyspære kanskje ikke trekker mer enn 5 watt. Det vil si én time med tørketrommel bruker like mye som én lyspære som står på kontinuerlig i 25 døgn. 85 kilowattimer i løpet av et vinterdøgn kan være et typisk strømforbruk i en norsk enebolig, noe som igjen tilsvarer et gjennomsnitt på 3,5 kilowattimer for hver time i løpet av et døgn. En kilowattime og en klokketime er altså ikke det samme.

Image

Håper at dette var til hjelp slik at informasjonen rundt strøm og faktura blir enklere å forstå, og hvis du vil lære enda mer om strøm, kan du lese om hvordan du kan redusere strømforbruket eller hva som påvirker strømprisen.