Vi bruker cookies for å forbedre brukeropplevelsen og optimalisere vår hjemmeside. Ved å bruke nettstedet godtar du bruken av informasjonskapsler på circlek.no. Les mer om informasjonskapsler på circlek.no.

Ok

Betingelser for bruk av Truckkort/Circle K EUROPE card

-per. 1.juni 2018

1. Akseptering
Ved mottak av kort plikter selskapet og kortholder å lese disse betingelsene nøye og å sette seg grundig inn i kortets bruksmåte. Dersom kortet tas i bruk, er det å regne som en aksept av betingelsene. Hvis selskapet ikke aksepterer betingelsene, skal kortet/-ene straks klippes i to og returneres til Circle K Norge AS.

2. Søknad og vurdering
Ved innsendelse av søknaden gir selskapet ved sin underskrift, Circle K Norge AS fullmakt til å kontrollere
opplysningene gitt i søknadsskjemaet og kredittvurdere selskapet, gjelder også enkeltpersonsforetak.
Dette gjelder på søknadstidspunktet og senere under kundeforholdet. Vurdering om krav til å stille sikkerhet i kundeforholdet (garanti) skjer løpende og vurderes i henhold til Circle K Norge AS sine til enhver tid gjeldende standardkrav og prosedyrer. Circle K Norge AS forbeholder seg retten til å kreve sikkerhet fra kjøper i de tilfeller kjøpers kredittverdighet ikke lenger tilfredsstiller Circle K Norge AS sine standardkrav. Dersom krav om sikkerhet ikke oppfylles, forbeholder Circle K Norge AS seg retten til å si opp avtalen med øyeblikkelig virkning. Kontroll kan bli foretatt mot kredittopplysningsbyråer, offentlig tilgjengelige kilder, bankforbindelser, andre kortselskap og kredittopplysningsbyråenes inkassoregister. De kontrollerte opplysningene vil bli behandlet fortrolig. Normalt utstedes Truckkort med gyldighet på inntil fem år og Routexkort inntil tre år. Circle K Norge AS kan på saklig grunnlag inndra eller sperre kort. Dersom selskapet ønsker begrunnelse for eventuell sperring eller inndragelse av kort, vil det bli gitt.

3. Kortet
Kort utstedes til kjøretøy med totalvekt over 3 500 kg. Kortet er utstedt til selskapet og kan ikke overdras til andre. Kortet er Circle K Norge AS sin eiendom. Utstedte kort skal makuleres og leveres tilbake til Circle K Norge AS dersom kundeforholdet opphører. Truckkortet kan benyttes på Circle K stasjoner i Norge, Sverige og Danmark. Routex-kortet kan brukes på Circle K stasjoner i Europa og stasjoner i Routexsamarbeidet.. Regler for bruk av kort på stasjoner utenfor Norge, kan være noe ulik de norske. Det er selskapet og/eller kortholder sitt ansvar å orientere seg om disse reglene før bruk.

4. Kort og PIN-kode
Kortet skal brukes sammen med PIN-kode. PIN-koden skal umiddelbart læres og informasjon om PIN-koden makuleres. Under enhver omstendighet skal PIN-koden holdes adskilt fra kort på en slik måte at uvedkommende ikke kan tilegne seg både kort og PIN-kode. Oppbevaring av kort og PIN-kode sammen, vil bli betraktet som grov uaktsomhet.

5. Ansvar
Selskapet er ansvarlig for alle betalingskrav som oppstår i forbindelse ved bruk av kort utstedt til selskapet. Kortholder selv er, dog solidarisk, ansvarlig med selskapet for forbruk av privat art, eller dersom:
1) kort er benyttet på et tidspunkt hvor kortholder visste, eller burde vite, at det var fare for at selskapet.
2) ikke ville være i stand til å betale den derved stiftende gjeld, eller kortholder er medlem av selskapets ledelse, styrende organer eller medeier i selskapet.

6. Ansvar ved tap av kort
Selskapet og/eller kortholder plikter å underrette Circle K Norge AS omgående etter å ha fått kjennskap til tap av kort og/eller kode, eller ved mistanke om samme forhold. Tapet kan meldes 24 timer i døgnet på telefon 22 96 24 00, og i kontortiden også på telefon 22 96 25 00. Erstatningskort utstedes vederlagsfritt. Dersom melding om tap er gitt og kortet blir funnet, skal det klippes i to og returneres til Circle K Norge AS. Ved tap av kort går risikoen for misbruk over til Circle K Norge AS fra det tidspunkt melding av tap er mottatt. Inntil melding om tap er gitt, er selskapet ansvarlig for tap som følge av misbruk av kort, inntil kr 2 500,- (firmakort har 1500,-). Utover ansvar i foregående punkt, kan selskapet bli avkrevd full erstatning dersom:
1) selskapet, eller noen selskapet har overlatt kortet til, forsettelig eller grovt uaktsomt har muliggjort
andres misbruk av kort, eller
2) selskapet har unnlatt å underrette Circle K Norge AS innen rimelig tid etter tap/tyveri av kort. Jfr første avsnitt. Circle K Norge AS står ansvarlig for tap som måtte oppstå som følge av teknisk svikt i våre systemer.

7. Reklamasjon
Reklamasjon på kjøp av varer eller tjenester Ved kjøp på Circle K stasjoner skal reklamasjoner rettes til den enkelte stasjon. Fører ikke dette frem, kan reklamasjon rettes til Circle K Norge AS. Ved kjøp på stasjoner utenfor Norge, kan reklamasjoner rettes direkte til Circle K Norge AS. Reklamasjoner skal meddeles skriftlig innen rimelig tid etter at mangelen er eller burde være oppdaget, og senest åtte dager etter at levering har funnet sted. Kjøper taper sin rett til reklamasjon ved overskridelse av tidsfrist.

8. Faktura og betaling
Tidspunkt for fakturering og forfall, samt forsendelsesmåte avgjøres til enhver tid av Circle K Norge AS.
Standard forsendelsesmåte er PDF faktura via e-mail. For utsendelse av papirfaktura beregnes det p.t. et
fakturagebyr på kr 39,-. Etterbestilling av fakturakopi belastes etter gjeldende satser. Ved for sen betaling beregnes forsinkelsesrente iht. gjeldende betingelser. Videre vil det bli påført gebyr for eventuelle betalingspåminnelser og inkasso. Hvis en faktura ikke betales innen 14 dager etter forfall, anses avtalen for vesentlig misligholdt og hele Circle K Norge AS sitt krav, også nyere fakturaer, anses forfalt til betaling. Ved fortsatt unnlatt betaling vil kravet i sin helhet oversendes til inkasso.

9. Kjøpsbegrensninger
Circle K Norge AS forbeholder seg retten til å sette og endre kjøpsbegrensninger pr. kort og for selskapet. Ved forespørsel fra selskapet plikter Circle K Norge AS å opplyse hvilke kjøpsbegrensninger som gjelder.

10. Selskapet
Selskapet informasjonsplikt til Circle K Norge AS. Selskapet plikter skriftlig å melde adresseforandring
eller annen endring som påvirker forholdet mellom selskapet og Circle K Norge AS. Kjøperen skal omgående underrette Circle K Norge AS hvis merverdiavgift eller andre avgifter er utelatt eller beregnet feil i faktura.

11. Endringer av betingelser
Circle K Norge AS har rett til å endre eller innføre gebyrer for kort og/eller tilleggstjenester. Circle K Norge AS kan endre disse betingelser med 1 – én – måneds varsel. Varsel kan enten gis på faktura eller som vedlegg til denne, dog vil selskapets aksept innhentes ved vesentlige endringer Ved eventuell teknisk justering av listepriser forbeholder Circle K Norge AS seg retten til å justere rabattene tilsvarende. Hvis Circle K etablerer en lavpris-automatkjede hvor det ikke gis kortrabatter vil disse være unntatt Circle K sine rabattordninger i sin helhet.

12. Personvern
Ved signering og innsending av søknad samtykker man til at Circle K behandler personopplysninger i henhold til Circle Ks retningslinjer for personvern. Retningslinjer for personvern finner man på www.circlek.no/personvern. For kort som er knyttet til rammeavtaler med medlemsorganisasjoner eller leasingavtaler, vil Circle K kunne oversende volum- og omsetningsdata pr. kort/kortholder til medlemsorganisasjonen/leasingselskapet.  Hensikten med denne databehandlingen er å gi medlemsorganisasjonene informasjon om volumutviklingen for drivstoffavtalen. Leasingselskapene vil benytte volumdataene til å viderefakturere drivstofforbruket til leasingkundene.

Lukk

Endre språk